Bezpieczne piaskowanie, czyli kilka słów o bhp

Strój roboczyPiaskowanie to proces technologiczny, polegający przede wszystkim na czyszczeniu bądź kształtowaniu dowolnej powierzchni przy pomocy ukierunkowanego silnego strumienia sprężonego powietrza lub wody, zawierającego piasek lub inne twarde cząsteczki. Paskowanie pozwala na usunięcie wszelkich zabrudzeń w tym zardzewień z elementów stalowych. Po zakończeniu prac poddany piaskowaniu materiał przypomina ten, który został wyszlifowany. Jednakże efekt piaskowania często jest lepszy – dana powierzchnia jest gładsza i lepiej oczyszczona. Niestety piaskowanie niesie ze sobą pewne niebezpieczeństwo. Drobne pyłki piasku mogą dostawać się do płuc, dlatego konieczne jest przestrzeganie zasad BHP, wykonywania tej czynności.

 

Piaskowanie i przepisy prawa

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 stycznia 2004 roku w prawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy czyszczeniu powierzchni, malowaniu natryskowym i natryskiwaniu cieplnym określa wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie m.in.: czyszczenia powierzchni metodami strumieniowo-ściernymi przy użyciu urządzeń z otwartym lub zamkniętym obiegiem ścierniwa, w strumieniu sprężonego powietrza, wody lub mieszaniny wody i sprężonego powietrza. Prace te zalicza się do prac szczególnie niebezpiecznych, na postawie rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 roku w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Zgodnie z paragrafem 3 owej ustawy podczas stosowania w pomieszczeniu ścierniw z rozdrobnionych skał i minerałów, zawierających wolną krzemionkę, pracodawca powinien oznaczać w tym pomieszczeniu stężenie pyłu całkowitego i resporalnego, którego wartości nie mogą być wyższe od podanych w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.

 

Elementy zabezpieczające

Aby proces piaskowania był bezpieczny, oprócz oznaczenia stężenia pyłków konieczne jest stosowanie odpowiednich zabezpieczeń. Osoba wykonująca piaskowanie powinna posiadać specjalne ubranie, które zawiera maskę ochronną przeciwpyłową. Często stosowane są również specjalne maski z podłączeniem do butli tlenowych, dzięki czemu pracownicy mają dostęp do świeżego powietrza. Poza tym stosuje się również buty i rękawice robocze.